Daftar Surat Al Quran

Bismillah-web

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Nama Surat
1. Al Faatihah ( Pembukaan )
2. Al Baqarah ( Sapi Betina )
3. Ali ‘Imran ( Keluarga ‘Imran )
4. An Nisaa’ ( Wanita )
5. Al Maa-idah ( Hidangan )
6. Al An’aam ( Binatang Ternak )
7. Al A’raaf ( Tempat Tertinggi )
8. Al Anfaal ( Rampasan Perang )
9. At Taubah ( Pengampunan )
10. Yunus ( Nabi Yunus A.S )
11. Huud ( Nabi Hud a.s )
12. Yusuf ( Nabi Yusuf A.S )
13. Ar Ra’d ( Guruh )
14. Ibrahim ( Nabi Ibrahim A.S )
15. Al Hijr
16. An Nahl ( Lebah )
17. Al Israa’ ( Memperjalankan Di Malam Hari )
18. Al Kahfi ( Gua )
19. Maryam
20. Thaahaa
21. Al Anbyaa’ ( Nabi-Nabi )
22. Al Hajj ( Haji )
23. Al Mu’minuun ( Orang Yang Beriman )
24. An Nuur ( Cahaya )
25. Al Furqaan ( Pembeda )
26. Asy Syu’araa’ ( Para Penyair )
27. An Naml ( Semut )
28. Al Qashash ( Cerita-cerita )
29. Al Ankabuut ( Laba-laba )
30. Ar Ruum ( Bangsa Rumawi )
31. Luqman
32. As Sajdah ( Sujud )
33. Al Ahzab ( Golongan Yang Bersekutu )
34. Saba’ ( Kaum Saba’ )
35. Fathir ( Pencipta )
36. Yassiin
37. Ash Shaaffaat ( Yang Bershaf-shaf )
38. Shaad
39. Az Zumar ( Rombongan-Rombongan )
40. Al Mu’min ( Orang Yang Beriman )
41. Al Fushshilat ( Yang Dijelaskan )
42. Asy Syura ( Musyawarat )
43. Az Zukhruf ( Perhiasan )
44. Ad Dukhaan ( Kabut )
45. Al Jaatsiyah ( Yang Berlutut )
46. Al Ahqaaf ( Bukit-bukit Pasir )
47. Muhammad ( Nabi Muhammad S.A.W )
48. Al Fath ( Kemenangan )
49. Al Hujuraat ( Kamar-kamar )
50. Qaaf
51. Adz Dzaariyaat ( Angin Menerbangkan )
52. Ath Thuur ( Bukti )
53. An Najm ( Bintang )
54. Al Qamar ( Bulan )
55. Ar Rahmaan ( Yang Maha Pemurah )
56. Al Waaqi’ah ( Hari Kiamat )
57. Al Hadiid ( Besi )
58. Al Mujaadilah ( Wanita Yang Menggugat )
59. Al Hasyr ( Pengusiran )
60. Al Mumtahanah (Perempuan Yang Diuji )
61. Ash Shaff ( Barisan )
62. Al Jumu’ah ( Hari Jum’at )
63. Al Munaafiquun ( Orang-Orang Munafik )
64. At Taghaabun ( Hari Dinampakkan Kesalahan)
65. Ath Thalaaq ( Talak )
66. At Tahriim ( Mengharamkan )
67. Al Mulk ( Kerajaan )
68. Al Qalam ( Kalam )
69. Al Haaqqah ( Hari Kiamat )
70. Al Ma’aarij ( Tempat-Tempat Naik )
71. Nuh ( Nabi Nuh A.S )
72. Al Jin ( Jin )
73. Al Muzzammil ( Orang Yang Berselimut )
74. Al Muddatstsir ( Orang Yang Berkemul )
75. Al Qiyaamah ( Hari Kiamat )
76. Al Insaan ( Manusia )
77. Al Mursalaat ( Malaikat Yang Diutus )
78. An Naba’ ( Berita Besar )
79. An Naazi’aat ( Malaikat Yang Mencabut )
80. ‘Abasa ( Ia Bermuka Masam )
81. At Takwiir ( Menggulung )
82. Al Infithaar ( Terbelah )
83. Al Muthaffifiin ( Orang Yang Curang )
84. Al Insyiqaaq ( Terbelah )
85. Al Buruuj ( Gugusan Bintang )
86. Ath Thaariq ( Yang Datang Di Malam Hari )
87. Al A’laa ( Yang Paling Tinggi )
88. Al Ghaasyiyah ( Hari Pembalasan )
89. Al Fajr ( Fajar )
90. Al Balad ( Negeri )
91. Asy Syams ( Matahari )
92. Al Lail ( Malam )
93. Adh Dhuhaa ( Waktu Matahari Naik )
94. Alam Nasyrah ( Kami Lapangkan )
95. At Tiin ( Buah Tin )
96. Al ‘Alaq ( Segumpal Darah )
97. Al Qadr ( Kemuliaan )
98. Al Bayyinah ( Bukti )
99. Az Zalzalah ( Kegoncangan )
100. Al ‘Adiyaat ( Kuda Perang )
101. Al Qaari’ah ( Hari Kiamat )
102. At Takaatsur ( Bermegah-megahan )
103. Al ‘Ashr ( Masa / Waktu )
104. Al Humazah ( Pengumpat )
105. Al Fiil ( Gajah )
106. Quraisy ( Suku Quraisy )
107. Al Maa’uun ( Barang Yang Berguna )
108. Al Kautsar ( Nikmat Yang Banyak )
109. Al Kaafiruun ( Orang Kafir )
110. An Nashr ( Pertolongan )
111. Al Lahab ( Gejolak Api )
112. Al Ikhlash ( Keesaan Allah )
113. Al Falaq ( Waktu Subuh )
114. An Naas ( Manusia )